Reciklažna industrija - Recikliranje guma

Kao alternativa za uobičajene postupke usitnjavanja starih guma uz primenu azota, postupak za toplo mlevenje starih guma razvijen od strane kompanije Kahl i nudi varijantu prerade uz povoljne troškove. U tom postupku se guma melje u granule, bez metala i tkanine, na dimenzije 0,1 - 8 mm veličine, bez korišćenja azota i sa uštedom do 80€/t.

Linije se projektuju za kapacitete od 4 t/h pri radu u tri smene. To odgovara učinku od 1 600 000 guma za privatna vozila i 150 000 kamionskih guma godišnje.

Kahlova presa s ravnom matricom izrađena je u našem pogonu sredinom prošlog veka. Presa funkcioniše po principu mlina, te je prvobitno korišćena za sabijanje i peletetiranje najrazličitijih proizvoda, ali je omogućavala i efektivno granuliranje proizvoda, kao što su gume. Presa s ravnom matricom odlikuje se svojom kompaktnošću, ali i robusnom izvedbom, kao i velikom fleksibilnošću.

  Prednosti:
 • Niži pogonski troškovi
 • Dugotrajan rad alata (veliki razmak između dva oštrenja)
 • Efektivno granuliranje samo s dve linije
 • Visoka pruduktivnost usled dugotrajnosti alata
 • Nema otpadaka
 • Visok kvalitet proizvoda

Kapacitet: 1.600.000 auto guma
Kapacitet pogona: 20.000 t/god
Sa novom procesnom tehnologijom ušteda je do 80 €/t na granulaciji odbačenih guma.

Pred mlevenje: Dopremljene gume se melju na veličinu 50x50 mm.

Transportni putevi unutar tehnološke linije!

Prvo granuliranje:
Ovdje se po principu mlina, melju delovi guma u dve poveze prese. Prva presa usitnjava delove guma na veličinu ≤ 20 mm Trakasti magnet odvaja čelične žice. Prilikom prvog prosejavanja odvajaju se sitni delovi.

Drugo granuliranje: 
Gruba klasa se dovodi na drugo usitnjavanje, I materijal se ovde usitnjava na veličinu izmedju 0,1 i 8 mm.

Sortiranje i prosejavanje

Nakon usitnjavanja, mleveni proizvod se u trostepenom postupku sortiranja i prosejavanja odvaja u različite klase. Metal se odvaja cilindričnim magnetima. Konačno prosejavanje se obavlja pomoću gravitacionih separatora i cik-cak separatora.

Finalni proizvod se pakuje u vreće.

 1. Pred mlevenje (50 x 50 mm)
 2. Granuliranje s presom cca ≤ 20 mm
 3. Separacija čelika i klasificiranje gumene frakcije (0,1 do 4 mm)
 4. Čišćenje granulata od tekstila