Peletiranje komunalnog i industrijskog istaloženog mulja

Peletiranjem istaloženog mulja dobija se finalni proizvod bez prašine, koji se može uz povoljne troškove dalje obrađivati. Upotrebljava se kao pod-krovni materijal ili termička zaštita.

Da bi se istaloženi mulj peletirao, mora se proizvesti od 60 - 95% sadržine tvrdog materijala. To se postiže dehidratizacijom sa priključenim termičkim sušenjem ili kombinacijom obe tehnologije. Pripremni postupak nataloženog muljau u tornju za truljenje deluje pozitivno na učinak peletirke i na trošenje matrice.

Pri sadržini tvrde materije od 60%, proizvode se manje čvrsti peleti nego kod sadržine 90%. Koje će se komponente odabrati zavisi od primene nataloženog mulja. Isto tako vrsta procesa koji će se koristiti određuje se na osnovu udela organske materije (najniže PH vrijednosti).

Visoki sadržaj organske materije dovode do voluminoznog osušenog nataloženog mulja, koji se dozira pri nasipnoj težini od 150 - 200 kg/m3 ispred prese, sa specijalnim uređajima. Osim toga mora se pre peletiranja obaviti pred mlevenje na mlinu sa valjcima.

Zbog toga je Kahlov sistem presovanja posebno prikladan za spomenuti proizvod , budući da se bez problema prilagođava promjenjivim organskim komponentama.