Peletiranje drveta

Energetska kriza sedamdesetih godina prošlog veka otvorila je pitanje o pronalasku novih izvora energije. Tako je počelo značajnije istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije i proizvodnja drvenih peleta.

Drveni peleti se proizvode iz usitnjenog drveta i piljevine bez ikakvog vezivnog materijala, valjkastog su oblika prečnika od 6-8 mm i dužine do 30 mm. Proizvode se pomoću pelet presa u kojima se  pod velikim pritiskom drvena piljevina sabija kroz otvore na matrici. Uz pomoć trenja i velikog pritiska dolazi do povećanja temperature  drveta  i procesa prirodnog vezivanja tj. lepljenja. Peleti imaju nizak procenat vlage od 8-10% , zbog čega imaju visoka energetska svojstva.

Koriste se u pećima za grejanje, u postrojenjima za proizvodnju električne energije. Peleti spadaju  u obnovljive izvore energije i prilikom njihovog gorenja ne proizvodi se ugljen-dioksid, manje se zagadjuje vazduh i čuva se okolina mnogo više u poredjenju za gorenjem drugih energenata.

Linija za proizvodnju drvenih peleta: kapacitet od 300 kg/h do 6.000 kg/h po presi.

Želimo Vam skrenuti pažnju na prednost peletiranja drveta kod presa sa horizontalnom matricom:

Svi materijali gde je nasipna težina niska (trava, slama, suvi repin rezanac, gradski otpad, drveni ostatci, itd.), sa nasipnom težinom manjom od 0,3 t/m3 pretežno se peletiraju sa horizontalnom matricom.

    Glavni razlozi:
  • veliki prostor u delu prese za peletiranje osposobljava svaki valjak (koler) da odmah peletira materijal;
  • veliki prenos sange (materijal sa 0,10 t/m3 treba „sabiti“ u faktoru x 4 ili 5; za pelet sa 0,65 t/m3.
  • materijali koji imaju veliku nasipnu težinu, veću od 0,5 t/m3, peletiraju se i sa sa prstenastim matricama (stočna hrana, otpadni materijal prehranbene industrije) iz razloga što materijal treba staviti samo u „formu“, mali je prenos snage.

Kod peletiranja sa prstenastom matricom prvi roler radi predkompaktciju za drugog (znači nije u punom radu), a drugi koler peletira (ako toga ne bi bilo, onda bi drugi koler radio celo vreme na prazno). Zbog toga u stočnoj hrani imaju tri kolera.

DRVO je vlaknasti materijali sa niskom nasipnom težinom, znači tradicionalno pogodni materijali za peletiranje sa horizontalnom matricom. Kod presa sa horizontalnom matricom, materijal se vodi gravitacijom. Mala brzina kolera od v=2,5 m/s osigurava dobar kvalitet proizvoda. Kao rezultat male brzine obrtanja, buka pri presovanju je ispod 70 dbA.

Tanak sloj materijala u prostoru za peletiranje omogućava veliku propusnu moć. Zazor izmedju rolera i matrice se podešava (to radi hidraulična glava koja nosi rolere), pa se na taj način kontroliše kvalitet peleta. Trajno podmazivanje ležajeva sa specijalnim zaptivanjem smanjuje trenje i produžava vek trajanja. Brza izmena matrice i kolera (u našim fabrikama to rade za 30-45 min.) povećava stepen iskorišćenosti i produktivnost. Dozvoljena su +/- % odstupanja vlage ulaznog materijala za peletiranje.

Proizvod se sabija kroz otvore na matrici, pomoću rotirajućih valjaka i finalni proizvod je formiran u neprekidno vlakno, kojeg seku rotirajući noževi na željenu dužinu. Za optimalni proces, neophodno je kontinuirano dodavanje sirovine u presu i materijal ujednačenog kvaliteta (granulacija i vlaga)...

Velik prečnik i manja brzina okretaja doprinosi većoj održivosti!

Vrhunski kvalitet!

Visoko kvalitetan pelet, ređe servisiranje i brzo menjanje matrice osigurava Vam produktivnost i ekonomičnost Vašeg postrojenja.

Nosimo se s visokim zahtevima u kvalitetu! Masivna konstrukcija ređe potrebe servisiranja manji troškovi.

Trakasta sušara, mlin sa valjcima i pelet presa