Peletiranje bio mase - Postrojenje za proizvodnju peleta od slame

Žetveni ostatak i drugi ostaci biljnog porekla danas su dostupni svuda u svetu, i to je ostatak koji se do nedavno nije odvajao.

Danas se on odvaja u sve većoj mjeri i obrađuje za dalju upotrebu.

Lokacija postrojenja za obradu žetvenog ostatka i drugih biljnih ostataka zavisi od vrste proizvoda i konačnoj upotrebi gotovog proizvoda.

Pogon za peletiranje slame se smešta neposredno uz mesto proizvodnje slame te treba izbegavati velike udaljenosti zbog transporta. Pelet od slame se najviše koristi kao gorivo i stočna hrana. Peletiranjem se smanjuje zapremina potrebna za skladištenje ljuski i drugih vrsta biljnih ostataka i peleti su gotovo bez prašine i jednostavni za manipulaciju i skladištenje.

Žetveni ostatak i drugi ostaci biljnog porekla danas su dostupni svuda u svetu, i to je ostatak koji se do nedavno nije odvajao. Danas se on odvaja u sve većoj mjeri i obrađuje za dalju upotrebu.

Lokacija postrojenja za obradu žetvenog ostatka i drugih biljnih ostataka zavisi od vrste proizvoda i konačnoj upotrebi gotovog proizvoda.

Pogon za peletiranje slame se smješta neposredno uz mjesto proizvodnje slame te  treba izbegavati velike udaljenosti zbog transporta. Pelet od slame se najviše koristi kao gorivo i stočna hrana. Peletiranjem se smanjuje zapremina potrebna za skladištenje ljuski i drugih vrsta biljnih ostataka i peleti su gotovo bez prašine i jednostavni za manipulaciju i skladištenje.

  Primeri vrsta ulazne sirovine:
 • slama žitarica
 • kukuruzovina
 • soja
 • šećerna trska
 • ljuske suncokret
 • ljuske kafe
 • ljuske riže
  Dodatni primeri ulazne sirovine:
 • žetveni ostatak
 • maslinova komina
 • vinova loza i komina
 • razne trave

Tehnološka šema

Ako su povoljni klimatski uslovi, skladištenje slame u balama može biti na otvorenom, u suprotnom slamu je potrebno zaštiti nadstrešnicom. Mesto izgradnje pogona, zavisi od pozicije i tipa ulazne sirovine! Slama se preradjuje u području koje je u blizini izvora sirovine, kako bi se smanjili transportni troškovi!

  Gotovi pelet od slame se može koristiti kao:
 1. energent
 2. stočna hrana
 3. gnojivo
 4. prostirka za životinje